KRAV PÅ FRI RETTSHJELP?

Jeg hjelper deg på statens bekostning.

Klienter med inntekt under kr. 246.000,- pr. år, kan få fri rettshjelp i visse sakstyper. For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi, er inntektsgrensen samlet kr. 369.000,- pr. år.   Dette gjelder ved blant annet

  • Familiesaker (skilsmisse, barnefordeling, skifte mellom ektefeller/samboere)
  • Trygd- og pensjon
  • Husleieforhold
  • Oppsigelse i arbeidsforhold

ANDRE TILFELLER

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i barnevernsaker, familiesaker eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen – pluss enkelte andre sakstyper. Spør advokaten.   Hvis det oppstår tvist i forbindelse med din faste eiendom, inkludere de fleste innbo- og villaforsikringer rettshjelpsdekning. I straffesaker har du rett til forsvarer på det offentliges bekostning i de fleste saker.

Timesatsen ved fri rettshjelp er kr. 965,- + mva. Dette dekkes i utgangspunktet av det offentlige, men det er en egenandel i slike saker. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av mottatt støtte, men maksimalt kr. 4.525,-. Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.

Kontakt meg:

Mobil :  90 53 12 02
E-post: post@advokatverdal.no

Kontaktskjema: 

9 + 10 =

KUNDEOMTALER