personvernerklaering

Advokat Halgeir Verdal behandler personopplysninger som leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på og bruk av vår hjemmeside, www.advokatverdal.no.

Personvern er viktig i advokat Halgeir Verdals leveranser, og jeg er opptatt av integritet og å verne om personopplysningenes tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, og hvilke rettigheter du har dersom opplysninger om deg er registrert hos meg. Advokat Halgeir Verdal er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres, og den daglige oppfølgningen av etterlevelse av personvernregelverket.

Formålet med innhenting av personopplysninger

Personopplysninger innhentes for å kunne ivareta klientenes interesser i saker hvor advokat Verdal bistår.

Hvordan innhenting av personopplysninger foregår

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger er basert på samtykke fra den personen som opplysningene kan knyttes til (den registrerte). Rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger følger av GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte), bokstav b (avtale med privatklienten), bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eksempel hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18), bokstav e (allmennhetens interesse – straffesaker)

Hvilke personopplysninger behandles, og hvor hentes de fra?

Vi er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye klienter, og lagrer blant annet personalia som navn, fødselsnummer, post/bostedsadresse, mailadresse mv. I den grad det er nødvendig for å løse våre oppdrag innhenter vi også informasjon fra motpart, domstoler eller andre offentlige myndigheter, for eksempel Statens Kartverk.

Grunnlaget for innhentingen og registreringen er klientens samtykke som gis i oppdragsavtale mellom advokaten og klienten. Vi påtar oss ikke oppdrag hvis ikke klienten gir oss de opplysningene vi trenger for å løse oppdraget.

Advokat Verdal behandler personopplysninger om klienter, kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I et klientforhold er det for den registrerte frivillig å oppgi personopplysninger. Det forekommer likevel tilfeller hvor det er avgjørende for saken at personopplysninger innhentes. Dersom personopplysninger ikke vil oppgis, kan dette medføre at klientforhold ikke inngås/vil måtte avsluttes.

Personopplysninger advokat Verdal har innhentet utleveres ikke til tredjeparter uten den registrertes samtykke.

Innsyn

Den registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er registrert.

Arkivering og sletting av registrerte personopplysninger

På samme måte kan den registrerte selv be om at lagrede personopplysninger slettes fra våre registre.

Advokat Verdal har interne rutiner for å ivareta våre klienters personvern, og har også systemer som sørger for krypterte dataforbindelser. Av sikkerhetsmessige årsaker gjengis ikke våre rutiner i detalj.

Advokat Verdal behandling av personopplysninger er underlagt norsk lov.

Bruk av vår nettløsning advokatverdal.no 

Framework AS er vår databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet www.advokatverdal.no

Opplysninger som samles inn via kontaktskjema og i forbindelse med bruk og drift av nettstedet lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun advokat Verdal og leverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale inkl. taushetserklæring mellom advokat Verdal og Framework AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan slik informasjon behandles.

Informasjonskapsler (cookies):

Hvis du ikke aktivt har skrudd av eller neket lagring av informasjonskapsler i din nettlleser samtykker du du til innsamling og bruk av informasjonskapsler ved besøk og bruk av vårt nettsted. Informasjonskapsler(cookies) er små tekstfiler med data som lagres i din nettleser og som vi bruker til å gi deg funksjonalitet, bedre brukeropplevelse, samt samle inn web statistikk og annen data (anonymisert) om din bruk av vår nettløsning. Noen av informasjonskapslene kommer fra 3. parter og informasjon vil da kunne deles med dem.

Mer om hvilke informasjonskapsler og data som spores og hvordan du kan reservere deg mot dette kan du lese om her. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til post@advokatverdal.no

eller

Advokat Halgeir Verdal
Postboks 156
4801 Arendal

Hvitvasking

Advokaten er pålagt å gjennomføre kontroll i samsvar med bestemmelser i hvitvaskingsloven §§ 5, 6 og 15, samt å gjennomføre nærmere undersøkelser dersom det foreligger en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsloven § 17.

Blant opplysningene vi er pålagt å behandle i denne forbindelse er navn/foretaksnavn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, fast adresse, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), og opplysninger knyttet til eventuell mistanke om straffbare forhold.

Behandling av personopplysninger knyttet til kundekontroll og en eventuell undersøkelsesplikt kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, blant annet knyttet til straffbare forhold.

Etter hvitvaskingsloven § 22 er vi pålagt å oppbevare dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Under visse omstendigheter er advokaten også pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim, eksempelvis dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling. Dette gjelder likevel ikke dersom vi har fått kjennskap til forholdet gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling.

Kontakt meg:

Mobil :  90 53 12 02
E-post: post@advokatverdal.no

Kontaktskjema: 

2 + 1 =